AQ 1049-2008 煤矿建设项目安全核准基本要求
AQ 1107-2014矿山救护队队徽
AQ 1108-2014煤矿井下静态破碎技术规范
AQ 1102-2014煤矿用炸药爆炸后有毒气体量测定方法和判定规则
0006AQ 1020-2006 煤矿井下粉尘综合防治技术规范
AQ 1105-2014矿山救援防护服装
AQ 1031-2007 煤矿用凿井绞车安全检测规范
AQ 4268-2015工作场所空气中粉尘浓度快速检测方法——光散射法
MT1104-2009 煤巷锚杆支护技术规范(仿宋)
AQ 1032-2007 煤矿用JTK型提升绞车安全检验规范